જ્ઞાન સહાયકની ભરતીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર- સરકારે ફોર્મની મુદ્દતમાં કર્યો વધારો, આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ

seb

Gyan Sahayak: ગુજરાત સરકારે જાહેર કરેલી જ્ઞાન સહાયક યોજના માટે ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સરકારે જ્ઞાન સહાયકની 11 મહિનાના કરાર આવારિત ભરતીમાં કરેલા ઠરાવ સામે વિરોધ ઉઠ્યો છે. ટેટ (TET) અને ટાટ (TAT) ની પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારો જ્ઞાન સહાય (Gyan Sahayak) યોજનાનો હાલ વિરોધ કરી રહ્યા છે.

Gyan Sahayak (Primary) Bharti 2023 – Apply Online

ssa recruitment 2023

Gujarat School Education Council has published an Advertisement for the Gyan Sahayak (Primary) (Gyan Sahayak (Primary) Bharti 2023). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Gyan Sahayak (Primary). Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are below for GSEC Gyan Sahayak (Primary) Recruitment. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for Gyan Sahayak (Primary) Bharti 2023. 

Gyan Sahayak (Secondary) Bharti 2023 – Apply Online

ssa recruitment 2023

Gujarat School Education Council has published an Advertisement for the Gyan Sahayak (Secondary) (Gyan Sahayak (Secondary) Bharti 2023). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Gyan Sahayak (Secondary). Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are below for GSEC Gyan Sahayak (Secondary) Recruitment. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for Gyan Sahayak (Secondary) Bharti 2023.