જ્ઞાન સહાયકની ભરતીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર- સરકારે ફોર્મની મુદ્દતમાં કર્યો વધારો, આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ

seb

Gyan Sahayak: ગુજરાત સરકારે જાહેર કરેલી જ્ઞાન સહાયક યોજના માટે ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સરકારે જ્ઞાન સહાયકની 11 મહિનાના કરાર આવારિત ભરતીમાં કરેલા ઠરાવ સામે વિરોધ ઉઠ્યો છે. ટેટ (TET) અને ટાટ (TAT) ની પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારો જ્ઞાન સહાય (Gyan Sahayak) યોજનાનો હાલ વિરોધ કરી રહ્યા છે.

SEB TAT (Higher Secondary) 2023 – Teacher Aptitude Test (Higher Secondary) Notification at sebexam.org 🟠

photo 2023 07 01 13 23 16

SEB TAT (Secondary) 2023 – Teacher Aptitude Test (Secondary) Notification: According to the latest information, the Gujarat Secondary Education Board (SEB) announced the Teacher Aptitude Test (Secondary) Notification – TAT (Secondary) 2023 on 02 May 2023. The SEB TAT (Secondary) Notification 2023 is available at the official website link https://www.sebexam.org i.e. A huge number of students will take part in the Gujarat Board TAT (Secondary) 2023, so they can check out the Notification using the official website link provided in below table. Students are instructed to read the Full Notification to apply for the SEB TAT (Secondary) 2023.

GSEB HSC Result 2023, Gujarat Board 12th Commerce, Arts Results @ gseb.org 🔴

GSEB-HSC-ARTS-COMMERCE-RESULT-2023

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) is all set to declare the GSEB HSC Result 2023 for Arts and Commerce streams. Students who appeared for the Gujarat Board 12th Commerce and Arts exams can expect their results soon. The eagerly awaited results will be available on the official website of GSEB, gseb.org.

GSEB SSC (Std 10th) Result 2023

photo 2023 05 25 01 50 14

The press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar states that the result of the Secondary School Certificate Examination Class-10 (SSC) and Sanskrit Prathama Examination held in March-2023 is available on Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board website www.gseb.org. The announcement of the results will take place on 25/05/2023 at 08:00 AM. Students can access their results by providing their seat numbers. Additionally, an alternative method for result retrieval is available by sending the seat number on WhatsApp number 6357300971. It is important for school principals, parents, students, and all concerned individuals to take note of this information.

SEB TAT (Secondary) 2023 – Teacher Aptitude Test (Secondary) Notification at sebexam.org

SEB TAT Secondary 2023

SEB TAT (Secondary) 2023 – Teacher Aptitude Test (Secondary) Notification: According to the latest information, the Gujarat Secondary Education Board (SEB) announced the Teacher Aptitude Test (Secondary) Notification – TAT (Secondary) 2023 on 02 May 2023. The SEB TAT (Secondary) Notification 2023 is available at the official website link https://www.sebexam.org i.e. A huge number of students will take part in the Gujarat Board TAT (Secondary) 2023, so they can check out the Notification using the official website link provided in below table. Students are instructed to read the Full Notification to apply for the SEB TAT (Secondary) 2023.

SEB TET – 2 Question Paper (23-04-2023)

SEB TET - 2 Question Paper

Gujarat SEB TET – 2 Question Paper PDF Download: Preparing for exams can be overwhelming, especially when you have a vast syllabus to cover. It can be challenging to know where to start and how to prepare for the exam effectively like SEB TET – 2 Question Paper. One of the most helpful ways to prepare for any exam is by practicing previous years’ papers. Not only does it give you an insight into the exam pattern, but it also helps you assess your preparation level.