GPSSB Junior Clerk OMR Sheet Declared

gpssb

GPSSB Junior Clerk OMR Sheet Declared : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા ની OMR SHEET ડીકલેર કરવામાં આવેલ છે. જુનીયર ક્લાર્ક જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા તા. ૦૯-૦૪-૨૦૨૩ ના રોજ આયોજિત કરેલ હતી, જેની OMR SHEET પંચાયત વિભાગ દ્વારા જાહેર કરેલ છે. વધુ વિગતો નીચે આપેલ વિગતો તપાસો.