ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાનાર GPSCની સાત પરીક્ષાઓ મોકૂફ, વાંચો GPSC વિભાગની નોટિફિકેશન

gpsc

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા તાજેતરમાં અગત્યની જાહેરાત કરવામા આવી છે. જેમાં જણાવ્યા મુજબ GPSC દ્વારા ડિસેમ્બરમાં યોજાનાર સાત પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામા આવી છે.

NTA Joint Entrance Exam JEE (Main) 2024 Session 1

nta jee

National Testing Agency, NTA has published an Advertisement for the Joint Entrance Exam JEE (Main) 2024 Session 1 (April 2024) (NTA JEE Mains 2024 Session). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Joint Entrance Exam JEE (Main) 2024 Session 1 (April 2024). You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below for NTA Joint Entrance Exam JEE (Main) 2024 Session 1 (April 2024) Examination. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for NTA JEE Mains 2024 Session. 

NTA CSIR UGC NET Exam December 2023

nta ugc net 2023

National Testing Agency has published an Advertisement for the Joint CSIR UGC Test for JRF & NET December 2023 (CSIR UGC NET Exam December 2023). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Joint CSIR UGC Test for JRF & NET December 2023. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below for NTA Joint CSIR UGC Test for JRF & NET December 2023 Examination. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for CSIR UGC NET Exam December 2023. 

CBSE CTET January 2024 Notification

ctet

Central Board of Secondary Education has published an Advertisement for the Central Teacher Eligibility Test – CTET January 2024 (CTET January 2024). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Central Teacher Eligibility Test – CTET January 2024. You can find other details like age limit, educational qualification, application fee, and how to apply are given below for CBSE Central Teacher Eligibility Test – CTET January 2024 Examination. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for CTET January 2024. 

GSRTC Driver Base related Notification 2023

gsrtc

નિગમની જાહેરાત ક્રમાંક : GSRTC/202324/1 થી ડ્રાયવર કક્ષાની ૪૦૬૨ જગ્યાઓ ફીકસ પગારથી સીધી ભરતીથી ભરવા અંગેની ઓનલાઈન અરજીઓ તા.૭/૮/૨૦૨૩ થી તા.૬/૯/૨૦૨૩ (રાત્રીના ૨૩:૫૯ કલાક) સુધી ઓજસની વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર મંગાવવામાં આવેલ છે. ડ્રાયવર કક્ષામાં અરજી પત્રક ભરતા સમયે બેઝ નંબર ફરજીયાત દર્શાવવાનો રહેતો હોઈ, જે ઉમેદવારોને પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી બેઝ નંબર આપવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમાં ફરજીયાત બેઝ નંબર દર્શાવવાનો રહેશે જયારે જે ઉમેદવારોને બેઝ નંબર આપવામાં આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારોએ બેઝ નંબર તરીકે ૦૦૦ દર્શાવી અરજીપત્રક ભરવાનું રહેશે જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

SSC JHT 2023 Notification Out, Apply Online for 307 Posts

ssc

SSC JHT 2023 Notification Out: Staff Selection Commission has published an Advertisement for the Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator (SSC JHT 2023 Notification). Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this Junior Hindi Translator. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to use are below for SSC Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Recruitment. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates for SSC JHT 2023 Notification. 

GPSC Tribal Development Officer Syllabus and Important Notice regarding the postponement of the Preliminary Exam 2023

GPSC

Gujarat Public Service Commission has published GPSC Important Notice regarding the postponement of the Preliminary Exam of Advt. No . 40/2023-24, Tribal Development Officer, Class-2, in the General State Service under the Commissionerate of Tribal Development, Check below for more details.